top of page

תנאי שימוש

1. תנאי שימוש באתר לרכישת כרטיסים (להלן: "תנאי השימוש")

 אתר האינטרנט והאפליקציה jerusalemzoo.org.il ,www.israel- aquarium.org.il להלן "האתר"), מופעלים על ידי גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל בירושלים  (ח.פ.  511849937 ).

 •  גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל מאפשרים לכל המעוניין (להלן "הרוכש"), לרכוש כרטיסים לסיורים ולפעילויות השונות (להלן "הסיור", או "המופע"). יובהר כי רכישת כרטיס לביקור באקווריום אינה מקנה כניסה לגן החיות, וכרטיס כניסה לגן החיות אינו מקנה כניסה לאקווריום.

 •  לברורים שונים, ניתן לפנות למרכז המידע של גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל, באמצעות שליחת מייל דרך עמוד "צור קשר" באתרי גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל או בטלפון: גן החיות 02-6750111 אקווריום ישראל מספר טלפון: 0733-3399000,  בימים א-ה בין השעות 09:00-15:00. (במרכז אינו פעיל בימי שישי וערבי חג ובבתות וחגים)

 •  ברכישת כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר והאפליקציה, הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש המפורטים להלן בעיון, הבנת אותם וקיבלת אותם ללא סייג.  

 •  תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים לשני המינים.

 •  גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל שומרים לעצמם את הזכות לשנות תנאי שימוש זה מעת לעת, אולם שינוי בתנאי שימוש יחול רק על שירות שניתן אחריו.

 •  כותרות תנאי השימוש מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו לצורך פרשנות תנאי השימוש.

 

2. תנאים כללים

 הרוכש מצהיר כי הינו מעל לגיל 18. גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל מבהירים, כי אין ביכולתם לאמת את עובדת היות הרוכש מעל גיל 18.

 • הרוכש מצהיר כי הינו בעל חשבון בנק, תיבת דואר אלקטרוני תקינה ברשת האינטרנט, וכי הינו עושה שימוש בכרטיס אשראי שהונפק לו כדין.

 • הרוכש מצהיר כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך רכישת הכרטיסים באמצעות האתר או האפליקציה, הינם פרטיו האישיים הנכונים, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, מספר טלפון ותעודת זהות, ומספר כרטיס האשראי. מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים שאינם שלך הינם אסורים, עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

 • הרוכש מצהיר כי השימוש באתר ובאפליקציה הינם לצורך פרטי בלבד.

 

3. רכישת כרטיסים

 •  נפלה טעות סופר באתר ובאפליקציה לרבות בתיאור המופע ו/או במחירו, לא יחייב הדבר את גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל. במקרה שנפלה טעות סופר, יוכל הרוכש לבטל את הרכישה ללא גביית דמי ביטול.

 •  לצורך רכישת כרטיסים בצורה מקוונת על הרוכש לעקוב אחרי שלבי ההזמנה ולהשלים אותם, ברצף, ללא הפסקות תוך הקפדה על הזנת פרטים נכונים ומדויקים.

 •  גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל נעזרים בחברה חיצונית לצורך מכירת הכרטיסים וסליקת כרטיסי האשראי. מיד עם ביצוע הזמנת הכרטיסים, יועברו פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו התחייב הרוכש לבצע את הרכישה, לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל יעבירו לרוכש הודעה מתאימה לאחר אישור/דחיית ההזמנה ע"י חברת האשראי. יודגש, אישור חברת האשראי מהווה תנאי סף להשלמת תהליך הרכישה. רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, יחויב חשבון הרוכש במלוא סכום הרכישה

 •  הודעה בדבר אישור חברת האשראי ופרטי ההזמנה ישלחו לרוכש לתיבת הדואר האלקטרוני שאת פרטיה מילא בתהליך הרכישה.

 •  מובהר, כי כל עוד לא נשלח לרוכש אישור הזמנה בהתאם לאמור בסעיף 3.4 לעיל, לא יהיה תוקף כלשהו להזמנה.

 •  למקרה בו, הודעה על אישור ההזמנה לא התקבלה, תוך 15 דקות מהשלמת ההזמנה, יש ליצור קשר עם מרכז המידע וההזמנות במייל או טלפון (בהתאם לשעות הפעילות ימים א'-ה' בין השעות 15:00-09:00 או מיד ביום ביום העבודה העוקב במידה ובוצע בשעות בהם מרכז המידע וההזמנות סגור, במספר טלפון  073-3399000 או 02-6750111

 •  הרוכש מאשר שידוע לו, כי תתכנה תקלות בתפעול האתר והאפליקציה לרבות כתוצאה מהשבתה או תקלה של רשת האינטרנט בין אם כתוצאה מכח עליון ו/או לצורך תפעול או שדרוג ו/או כתוצאה מפעולת זדון כלשהי מטעם צד שלישי ו/או כתוצאה מתקלה כלשהי ברשת האינטרנט ו/או בשל כל גורם אחר, והוא מוותר על כל טענה בעניין כלפי גן החיות התנ"כי, אקווריום ישראל או מי מטעמם.

 •  במידת הצורך, הכרטיסים יכורטסו לרוכש בקופות בכפוף להצגת מספר העסקה.

 • כרטיס שלא נעשה בו שימוש במועד אליו נרכש, תקף לשנה מיום רכישתו. על מנת לממשו במועד אחר, יש לפנות עד 72 שעות טרם מועד הביקור החדש בבקשה לקבלת כרטיס חלופי. בתום שנה יפוג תוקף הכרטיס ולא ניתן יהיה לעשות בו שימוש.

 •  

4. סיורים

 •  הסיורים והפעילויות השונות מתקיימים בתחומי גן החיות התנ"כי, או בתחומי אקווריום ישראל בירושלים, לפי העניין, אלא אם צוין במפורש אחרת. יובהר כי מתחם האקווריום נמצא במתחם שונה ממתחם גן החיות. הכניסה לאקווריום נמצאת במרחק של 1.0 ק"מ מערבית  לכניסה הראשית של גן החיות. 

 •  על הרוכש להתייצב לפחות רבע שעה לפני תחילת הסיור על מנת לאפשר לסיור להתחיל בזמן.

5. ביטול רכישת כרטיסים

 • בקשות לביטול רכישת כרטיסים שנרכשו באמצעות האתר יהיו עד 48 שעות לפני המועד אליו נרכש הכרטיס על ידי שליחת מייל דרך עמוד "צור קשר" באתרי גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל לביטול הכרטיסים.

 • בוטלה רכישת כרטיסים כנדרש, ישיבו גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל לרוכש את כספו בכפוף לאמור להלן.

 • ככל שבוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, יהיו רשאים גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל לחייב את הרוכש גם בהוצאות ששילמו גן החיות התנ"כי  ואקווריום ישראל לחברת כרטיסי האשראי עבור העסקה, ו/או דמי ביטול בסך 5% ממחיר השירות או המוצר ועד 100 ₪, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

6. קניין רוחני

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ובאפליקציה ואין לעשות כל שימוש מסחרי בכל פרט אחר שבאתר ובאפליקציה ללא קבלת רשותו של גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר ובאפליקציה, תוכנם, עיצובם הגרפי של האתר והאפליקציה וכל פרט אחר בהם הינם, רכוש גן החיות והאקווריום בלבד ולמשתמש ו/או הרוכש אין כל זכות בהן.

 

7. סודיות ופרטיות

 • גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל ו/או מפעילי האתר והאפליקציה ו/או מפעילי מערכת ההזמנה והמכירה של הכרטיסים, מתחייבים לפעול, כמיטב יכולתם, בעצמם או באמצעות מי מטעמם, לשמירת המידע האישי שנמסר בתהליך רכישת הכרטיסים, וכי לא יעשה בו שימוש אלא לצורך המטרות המופיעות להלן. יצוין, כי גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל ו/או מפעילי האתר והאפליקציה ו/או מפעילי מערכת ההזמנה והמכירה של הכרטיסים, ו/או מי מטעמם נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בהתאם לתקני PCI DSS .

 • אולם, הרוכש מצהיר, כי ידוע לו שעל אף כל המאמצים שעושים גן החיות התנ"כי ואקווריום  ישראל ו/או מפעילי האתר והאפליקציה ו/או מפעילי מערכת ההזמנה והמכירה של הכרטיסים ו/או מי מטעמם על מנת לשמור על פרטיות הרוכש ו/או על סודיות המידע האישי שלו, הרי שלא ניתן לחסום לחלוטין חדירות לאתר והאפליקציה ו/או העתקות מידע מוצפן ו/או וירוסים ו/או כל הפרעה ו/או אי תקינות ו/או עיכובים ו/או הפרעות ו/או כניסה לא מורשית ו/או שיבושים ו/או כשלים ו/או טעויות ו/או כוח עליון ו/או כל מפגע אחר, והעושה שימוש באתר ובאפליקציה ו/או מוסר פרטים אישיים, לרבות (ולא רק) פרטי התקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכד', עושה זאת על אחריותו בלבד ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגדם, לרבות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) כתוצאה מכל סיבה שהיא.

 • גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל שומרים על זכותם לאסוף בעצמם ו/או באמצעות מי מטעמם נתונים סטטיסטיים אנונימיים בנוגע לשימוש הרוכש באתר ובאפליקציה לצורך ניתוחם ושיפור השירות באמצעות כך. גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל יהיו זכאים למסור נתונים אלו לצדדים שלישיים ובלבד שלא יהיה בהם כדי לזהות את הרוכש באופן אישי.

 • גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל יהיו רשאים לעשות שימוש ב "עוגיות' ("cookies")  קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל ו/או מי מטעמם על הכונן הקשיח של המחשב בו הרוכש משתמש באמצעות דפדפן האינטרנט שלו, על מנת לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר והאפליקציה. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה את הרוכש באופן אישי וביכולתו לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

 • בכפוף לאמור לעיל, גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל, ו/או מי מטעמם, לא יעבירו את פרטיו האישיים של הרוכש לאחר פרט למקרים הבאים:

  • לצורך העברתו לחברת האשראי לצורך ביצוע ההזמנה.

  • אם עבר הרוכש על החוק.

  • במסגרת הליך שיפוטי שיתקיים בין גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל  לרוכש, או בהתאם לצו שיפוטי.

  • אם הרוכש נתן הרשאה מפורשת לכך

  • יודגש, שבאפשרות הרוכש לרכוש כרטיסים בקופות רק על בסיס מקום פנוי באמצעות מענה אנושי ולא באמצעות מערכת מקוונת.
    

8. תנאים נוספים

 יחד עם אישור השימוש על הרוכש נדרש לסמן אם ברצונו לקבל מגן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל / או מי מטעמו דיוור אלקטרוני בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לתיבת הדואר האלקטרוני שלו. אם אין ברצונו להמשיך ולקבל דיוור אלקטרוני ביכולתו לבקש להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור, על ידי לחיצה על לחצן הסר, המופיע בכל הודעת דיוור.

 •  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדית, למנוע מהרוכש  לרכוש כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר והאפליקציה, באמצעות חסימתו או בכל דרך אחרת לרבות במקרים של ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת תנאי השימוש ו/או מסירת פרטים כוזבים במתכוון ו/או ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בגן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

 •  גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לרוכש או לצד שלישי, כתוצאה מרכישת הכרטיסים באמצעות האתר והאפליקציה. אחריות גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל תהיה מוגבלת לכל היותר להחזר כספו של הרוכש.

 •  הדין החל על תנאי השימוש הינו הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בין גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל לרוכש, לרבות בגין תנאי השימוש תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים בלבד.

 •  גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל יהיו רשאים להסב ו/או להעביר את זכויותיהם וחובותיהם לפי שימוש זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמש.

 • גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל רשאים לבטל/לשנות את המופעים ו/או הסיורים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדית.

bottom of page